Organigrama

Els càrrecs dels òrgans de govern de la Confraria, seran elegits mitjançant sufragi universal, lliure, directe i secret. En tot cas, als òrgans col·legiats, es mantindrà la paritat entre els representants dels armadors i dels treballadors, i la proporcionalitat entre els diferents sectors.

(Article 20.- Dels Estatuts –Llei 22/2002 de 12 de juliol, de confraries de pescadors)

Composició del Capítol

Eleccions 2016 (Ordre ARP/237/2016, de 29 d’agost, per la qual es convoquen eleccions per a la provisió dels càrrecs als òrgans de govern de les confraries de pescadors, de les seves federacions territorials i de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors)

 

Jordi Fulcarà i Mayné - Patró Major

Vice-president primer (President de l’Agrupació de Treballadors)

Joan Batlle i Masdeu

Vocals (en representació dels armadors de ròssec)

Jaume Garriga i Casademont

José Ramón Pérez i Serran

Vocal (en representació dels treballadors de ròssec)

Joan Pagés i Cervera

Secretari (e.f.)

Rafael Borràs i Garcia.

Composició de la Junta General

Agrupació d’Armadors:

 • Jordi Fulcara i Mayné (Patró Major)
 • José Ramon Pérez i Serran
 • Jaume Caball i Tarres
 • Xavier Roquer i Cardoner
 • Jaume Garriga i Casademont 
 • Santiago Pagés i Vilà 
 • Jesús López i Mallol 
 • Jordi Triadú i Rodríguez 
 • Xavier Granollers i Calduch 
 • Salvador Fulcarà i Ferré

Agrupació de Treballadors:

 • Joan Batlle i Masdeu (Vice-president primer) 
 • Lluis Cardoner i Garcia 
 • Joan Pagés i Cervera 
 • David Pujol i Cervera  
 • Josep Olivet Solà 
 • Erik Javier Ipanaque Nunton 
 • Jordi Granollers i Triadú 
 • Albert Martínez i Negre